js获取时间戳的两种写法
var time = new Date().getTime();
var time = +new Date;

向上取整
Math.ceil();

向上取整 并 四舍五入
Math.round();

向下取整
Math.floor();

四舍五入 2表示保留两位小数
Math.toFixed(2)

js浮点数计算bug
31*0.015 = 0.46499999999999997

php浮点数计算结果
31*0.015 = 0.465

解决方案
31 * (0.015*100)/100 = 0.465

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Captcha Code